תקנון אתר "paisplus.co.il למנויי מפעל הפיס"

רכישת הכרטיסים ו/או הצטרפות לרשימת הדיוור של אתר ההטבות כפופה לתנאי התקנון שלהלן. אנא קראו את פרטי התקנון בשימת לב וביסודיות, שכן כל שימוש באתר זה (לרבות רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

כללי

אתר זה שכתובתו www.paisplus.co.il הינו בבעלות מפעל הפיס והוא מופעל, מתוחזק ומנוהל עבורו על ידי קבוצת זאפה.

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על-כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה.

תנאי התקנון שלהלן מחייבים כל מי שיבחר לבקר ו/או להשתמש באתר ו/או להירשם באתר paisplus.co.il בכל דרך שהיא, הכניסה לאתר והשימוש בו או במידע המצוי בו, מהווים הסכמה של המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן:

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעל הפיס  ו/או מפעיליו ו/או קבוצת זאפה ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

אתר "paisplus.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המציע הטבות ברכישת כרטיסים למופעים, אירועים ופעילות בתחומי התרבות, האמנות, הבידור והפנאי ונושאים נוספים (להלן: "הטבות") עבור מנויי הפיס:

 

באמצעות אתר זה מי שמלאו לו 18 שנים והוא בעל מנוי מפעל הפיס  פעיל בלבד יוכלו  לרכוש באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר עליו יוחלט על ידי האתר  כרטיסים להטבות המוצעות  באתר.

מפעל הפיס רשאי ושומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא התראה, לעדכן, למחוק, לבטל לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים, הכל ללא התראה מראש. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י מפעל הפיס. ביקור ו/או שימוש באתר לאחר כניסתם לתוקף של שינויים בתנאי השימוש ייחשבו כהסכמה לשינויים בתנאי השימוש. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. אתר זה מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL. 

מפעל הפיס רשאי לגרוע ו/או להוסיף מעת לעת על רשימת ההטבות המופיעות באתר זה, ללא הודעה מוקדמת וגם לשנות את תנאי הרכישה ומחירי ההטבות.

לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות למרכז ההזמנות בטלפון: 9080* ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני: pais@zappagroup.com  

בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן:

• "כרטיס  הטבות" או "הכרטיס" - כרטיס כניסה לאירוע/מופע המוצע למכירה באמצעות האתר לאחת  מההטבות  המופיעות  באתר, או כל מוצר או שירות אחר שיימכר באתר.

• "עסקה"- הזמנת  אחת מההטבות  באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר עליו יוחלט על ידי האתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.

• "שירות" או "שירותים"- אפשרויות רכישת כרטיסים או שירותים אחרים באמצעות האתר. 

• "עמוד התשלום"- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

• "מוקד ההזמנות"- המוקד הטלפוני של האתר, אשר באמצעותו ניתן לבצע הזמנות בימים א-ה בין השעות 9:00-17:00 וביום ו וערבי חג בין השעות 9:00 ועד 13:00

מספר הכרטיסים ו/או ההטבות הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. האתר רשאי לשנות כל אחד מהמחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר או באמצעות המוקד הטלפוני, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י האתר במהלך העסקים הרגיל שלה. כרטיס האשראי יחוייב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. רכישת הכרטיסים מוגבלת ל- 6 כרטיסים למנוי למספר ת.ז. אחת. לפרויקט מופעי תרבות ב- 20 ₪ ניתן לרכוש עד 6 כרטיסים. הכל בהתאם לכמות הכרטיסים והחלטת מפעל הפיס. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל מוקד ההזמנות בטלפון 9080*.

על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים הכוללים שם מלא, מספר ת.ז. ופרטים נוספים ככל שיידרשו על ידי האתר, וכן שברשותו מנוי פיס פעיל. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי האתר להבטיח את אספקת הכרטיס/ים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין והאתר שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

 

זכויות רוכש כרטיס הינן לצפות במופע/ אירוע /אתר שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה להטבה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון והן באתר האירוע/מופע. לא תחול על האתר כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה. לא ניתן להכניס או לאפסן כלי נשק באתרי המופעים או ההטבות אליהם נמכרים כרטיסים באתר זה.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך מרכז ההזמנות של זאפה בטלפון 9080*

איסוף/ קבלת שוברים וכרטיסים

בעת ביצוע העסקה יש לבחור את אופן איסוף הכרטיסים לפי האפשרויות הניתנות בעת ביצוע ההזמנה.

דואר רשום

זאפה תהיה רשאית עפ"י הסכמת הרוכש בעת ביצוע הרכישה, לשלוח בדואר רשום את כרטיס/י ההטבה שנרכשו באתר לרוכש ולכתובת כפי שהוקלדה על ידי הרוכש באתר בעת ביצוע הרכישה. האחריות לקבלת הדואר הרשום מוטלת על הרוכש בלבד. זאפה ומפעל הפיס לא יזכו רוכש בכרטיס חלופי במקום בו הוקלדה ע"י הרוכש כתובת מוטעית בכל סיבה ואופן (שם רחוב שגוי/ מספר בית שגוי וכד') ו/או גם כאשר הרוכש לא משך את הדואר הרשום כפי שנתבקש לעשות כן ע"י הדואר. אישור הדואר על הזמנת הרוכש לקבלת דבר דואר רשום יהווה ראיה סופית להגעת הכרטיס ליעדו ומכאן הטלת מלוא האחריות על הרוכש בלבד. הרוכש מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל דרישה/טענה ו/או תביעה כנגד בגין מחדלו במסירת כתובת שגויה ו/או גם באי איסוף דבר דואר רשום.

איסוף מראש

מזמין, אשר ירצה לאסוף מראש כרטיס שהזמין עוד לפני מועד ההופעה, יוכל לעשות זאת רק בתיאום מראש עם מרכז ההזמנות בטלפון: 9080*. ניתן לאסוף כרטיסים באמצעות הצגת תעודה מזהה.

ביטול עסקאות 

עסקה בה הוזמן כרטיס להטבה כלשהי ניתן לבטל עד 7 ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד המופע. ביטול עסקה יתבצע טלפונית בלבד אל מול מרכז ההזמנות בטלפון *9080 לא ניתן לבטל עסקה לאחר איסוף הכרטיס אלא אם יחזיר את הכרטיס בשלמותו בטווח המתאים לפי הנ"ל.

אם נדחתה ההופעה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד ההופעה החדש, בכפוף להודעה שתימסר , באתר זה  ו/או ע"י ההפקה של אותו מופע. בהתאם למקום ההופעה ובהתאם לתאריך החדש של ההופעה. ביטול עסקה במקרה שההופעה נדחתה יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל. באם בוטלה ההופעה מגורם שאינו תלוי במזמין, יבוטל חיובו של המזמין והוא זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה.

המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות המבקרים והמשתמשים באתר. המידע כפוף לכל דין, כך שבכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין המידע המופיע באתר, יחייבו הוראות החוק בלבד.

החומרים באתר עלולים לכלול טעויות אי דיוקים ושגיאות, מפעל הפיס מציג איפוא את המידע באתר, לרבות אך לא רק קטעי טקסט גרפיקה, לינקים, מוצגים האתר כמות שהם ( ASIS). מפעל הפיס אינו מתחייב או מציג מצג כלשהו בדבר נכונותו ושלמותו של המידע באתר ו/או בדבר התאמתו למטרה מסוימת כלשהי ומפעל הפיס אינו אחראי לטעויות ושגיאות במידע המופיע באתר.

המבקר והמשתמש באתר מודע לכך שהמידע והחומרים באתר עלולים להיות בלתי מדויקים והוא לוקח על עצמו את האחריות לשימוש במידע זה ו/או להסתמכות עליו.

בכלל זה המבקר באתר מוותר על כל טענה כי מפעל הפיס או מי מטעמו היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.

מפעל הפיס או מי מטעמו לא ישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק שאירעו עקב הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או מהעדר יכולת להשתמש באתר לרבות שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר לרבות יישומי אינטרנט.

מפעל הפיס יהיה זכאי לשנות ו/או לערוך את תוכן האתר וכן למנוע את הגישה לאתר, ו/או להשהותו ו/ו להפסיק אחר או יותר מהשירותים הניתנים במסגרת האתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת. לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מפעל הפיס.

מפעל הפיס לא יהיה אחראי לנזק או להפסד כלשהו עקב שינוי ו/או עריכה של התוכן של האתר ו/או מאי יכולת להשתמש באתר מכל סיבה שהיא.

מפעל הפיס ו/או מי מטעמו לא ישא באחריות לכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג בכל עילה שהיא, ולכל נזק (ישיר או עקיף) המבוססת על האתר והמידע המופיע בו.

רשימת תפוצה

מפעל הפיס מאפשר למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים באמצעות הזנת מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (להלן: "רשימת התפוצה"). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות (לרבות הודעות הכוללות מידע פירסומי ושיווקי) דואר אלקטרוני ווטסאפ ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים (הודעות   SMSו/או או בכל טכנולוגיה אחרת) מאת מפעל הפיס ו/או קבוצת זאפה ו/או מטעם, וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בשום אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל אישור מראש ובכתב.

 

סודיות ופרטיות 

מאגר מידע

הפרטים הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של מפעל הפיס (להלן: "מאגר המידע"). על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, לא תוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם.

בהשלמת ביצוע העסקה לרכישת כרטיס למופע המשתמש מסכים ומאשר במפורש כי כל המידע שנמסר ע"י המשתמש באתר ו/או המידע אשר נאסף או ייאסף ויצטבר במאגר המידע לגבי המשתמש ע"י מפעל הפיס ו/או קבוצת זאפה ו/או מי מטעם ומכל מקור אחר (להלן: "המידע").

1. המידע ישמר במאגר מידע במפעל הפיס ו/או במאגר במידע של קבוצת זאפה ו/או מי מטעמה.

2. המידע נשמר מרצונו החופשי של המשתמש מבלי שמוטלת עליו חובה חוקית כלשהי לעשות כן

3. מפעל הפיס ו/או קבוצת זאפה ו/או מי מטעמה  יהיה רשאיים להשתמש במידע שהתקבל מהמשתמש למטרות הבאות:

3.1 קשר עם המשתמש בעניינים הקשורים לרכישת הכרטיסים ופנייה אליהם בכל אמצעי תקשורת (לרבות דואר, דוא"ל, מסרונים, ווטסאפ, פקס ועוד)

3.2 עיבוד מידע סטטיסטי

3.3 ניהול מידע על משתמשים והפעולות הנעשות על ידם

3.4 ניתוח מכירת מופעים

3.5 התחשבנות כספית

3.6 דיוור ישיר

4. מפעל הפיס ו/או קבוצת זאפה רשאים להעביר את המידע האמור מעת לעת לידי גורמים שונים שיעניקו שירותים למפעל הפיס ע"פ שיקול דעתו (לרבות לזאפה) וגופים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לצורך המטרות המפורטות לעיל.

 

 האתר נוקט באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

קניין רוחני

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש (לרבות שימוש מסחרי) ברשימות המופעים וההטבות  שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של זאפה ו/או מפעל הפיס מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו,  עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושו של מפעל הפיס בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

אחריות 

מפעל הפיס עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. מפעל הפיס לא ישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, מפעל הפיס עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתו של מפעל הפיס  ו/או של זאפה  להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. מפעל הפיס  ו/ו זאפה לא ישאו, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הופעה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את זאפה  או את מפעל הפיס.

זאפה או מפעל הפיס אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

מפעל הפיס ו/או זאפה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

הפסקת פעילות האתר

מפעל הפיס שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים למופעים או הטבות או מי מהם  באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

סמכות שיפוט

תחול הדין – כל תביעה שתוגש כנגד מפעל הפיס או מי מטעמו בקשר לכל ענין הקשור באתר או נובע מהאתר – תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי, וזאת אף אם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המקובלים בישראל מורים אחרת.

סמכות השיפוט- כל תביעה שתוגש כנגד מפעל הפיס או מי מטעמו בקשר לכל ענין או הקשור באתר או הנובע ממנו – תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך שמקום שהתו הוא בתל אביב.

מדיניות פרטיות לאתר www.paisplus.co.il

מאחר ומפעל הפיס מכבד את פרטיותם של המבקרים והמשתמשים באתר האינטרנט: http://www.paisplus.co.il (להלן: "האתר"), החליט מפעל הפיס לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעל הפיס ביחס לפרטיות המבקרים באתר, וכיצד משתמש מפעל הפיס ומי מטעמו במידע, הנמסר לו על-ידי המבקרים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר. 

קבוצת זאפה מנהלת ומפעילה את האתר עבור מפעל הפיס ואינה האחראית הבלעדית לכל פרסום ולא ישאו במלוא האחריות לכל הפסד ו/או נזק שאירעו עקב הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או מהעדר יכולת להשתמש באתר לרבות שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר לרבות יישומי אינטרנט . 

 

 

כללי

בעת ביקור גולש באתר,  מפעל הפיס רשאי לאסוף הן מידע על המבקר באתר המזהה אותו באופן אישי (למשל שם ודרכי התקשרות עם המבקר, ת.ז. של המבקר, כתובת IP של המבקר, דפים שהוא צופה בהם, מוצרים ושירותים שהמבקר רוכש באתר, אמצעי התשלום וכיו"ב)  והן מידע סטטיסטי ומצטבר על כלל המבקרים באתר. 

רישום לשירותים 

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ידרש המבקר למסור מידע אישי, דרכי התקשרות עימו, כתובת דואר אלקטרוני ו/או פרטי כרטיס אשראי שברשותו. המבקר אינו חייב למסור את המידע שכן אין חובה חוקית למסור מידע שכזה, אולם מבלי למסרו לא יוכל המבקר להשתמש בשירותי האתר הטעונים הרשמה.

מאגר המידע 

הפרטים, הנמסרים ע"י המבקשר באתר נשמרים במאגר מידע של מפעל הפיס (להלן: "מאגר המידע"). 

המבקר באתר מסכים ומאשר במפורש כי כל המידע שנמסר על ידו באתר ו/או המידע אשר נאסף או יאסף ויצטבר במאגר המידע לגבי המבקר ע"י מפעל הפיס או מי מטעמו ומכל מקור אחר (להלן: "המידע")- 

1. המידע ישמר במאגר מידע במפעל הפיס.

2. מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע במאגר המידע למטרות הבאות:

2.1 קשר עם המבקר באתר בעניינים הקשורים לרכישת הכרטיסים ופנייה למבקר בכל אמצעי תקשורת (לרבות דואר, דוא"ל, מסרונים, ווטסאפ, פקס ועוד)

2.2 איסוף ועיבוד מידע סטטיסטי

2.3 ניהול מידע על מבקרים באתר והפעולות הנעשות על ידם

2.4 ניתוח מכירת מופעים

2.5 התחשבנות כספית

2.6 דיוור ישיר

2.7 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים; 

2.8 לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים; 

2.9 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים; 

2.10 לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים; 

2.11 לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר; 

2.12 כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המבקר באתר; 

 

למבקר באתר קיימת זכות לעיין במידע השמור אודותיו במאגר המידע ולבקש לתקנו או למוחקו, כאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; כל פנייה בעניין זה יש להפנות אל pniot@pais.co.il  או באמצעות פקס מס' 03-6940320

3. מסירת מידע לצד שלישי 

3.1 מפעל הפיס רשאי להעביר את המידע האמור מעת לעת לידי גורמים שונים שיעניקו שירותים למפעל הפיס (לרבות לקבוצת הזאפה)  ע"פ שיקול דעתו וגופים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לצורך המטרות המפורטות לעיל.

3.2 כמו כן, מפעל הפיס רשאי להעביר את המידע האמור מעת לעת לידי צדדים שלישיים  במקרים הבאים- 

3.3 במקרה של מחלוקת משפטית בין המבקר לבין מפעל הפיס שתחייב חשיפת פרטי המבקר; 

3.4 אם המבקר יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין או הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות שכאלה; 

3.5 במקרה שהמבקר יפר את תנאי השימוש של האתר; 

3.6 אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המבקר או מידע אודותיו לצד שלישי; 

דיוור אלקטרוני

מפעל הפיס רשאי לשלוח למבקרים באתר מדי פעם בדואר אלקטרוני או באמצעי אחר מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. המבקר יוכל בכל עת לבטל את הסכמתו לקבלת מידע שיווקי ופרסומי ולחדול מקבלת דיוור ומידע פרסומי ממפעל הפיס. 

מפעל הפיס לא ימסור את פרטיו האישיים של המבקר באתר למפרסמים. עם זאת, מפעל הפיס רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המבקרים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אישית את המבקר באתר. 

Cookies 

האתר מפעיל אמצעים העלולים לשמש להתחקות אחר מבקרי האתר, כדוגמת Cookies או Web Beakons, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המבקר ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמבקר באתר לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר. 

אבטחת מידע 

באתר מיושמות מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מפעל הפיס וקבוצת זאפה לא מתחייבים ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. 

שינויים במדיניות הפרטיות של האתר 

מפעל הפיס רשאי לעשות שינויי במדיניות הפרטיות של האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המבקר באתר, תפורסם על-כך הודעה באתר.

המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
אזהרה: משרד הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 (שיחת חינם) 24 שעות ביממה. הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, נסיון, יכולת או ריבוי משחקים.
בהגרלות המנויים ניתן לזכות בפרס מירבי שבין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.
הרשמו לניוזלטר שלנו ותהנו ממגוון הטבות, כבר עכשיו! לחצו כאן